AVBestBuy Silver One

AVBestBuy Silver One 99.99% Silver Interconnect
เป็นสายเงินราคาถูกมากๆ ที่ผมตั้งใจทำมาเพื่อให้ทุกๆคนสามารถซื้อหาสายเงินมาใช้ใน system ของตนเองได้ รูปยังไม่มีครับ ไว้ค่อย update ทีหลัง