Audio Symphony Check Up Your Sounds Vol. 1

Kouichi Sugiyama – Audio Symphony Check Up Your Sounds Vol. 1 (RCA, RCA – RVLE-1, JPL 1-0945) LP

เปิดหน้าสอง track ที่สอง ฟังเสียงกลองใหญ่ ที่ถูกตีอย่าง กึกก้อง กัมปนาท ครับ คุณอยากทดสอบว่า system นั้นๆ ให้เสียงได้ใหญ่จริง หรือ ใหญ่ปลอมๆ เปิด track นี้ทดสอบครับ ไม่แน่จริง รับรองว่า เดี้ยง ครับ