No Image

Old Room V. 2.0

December 22, 2017 poj 0

ภาพห้องเก่า Versio แรก สมัยที่ผนังห้องยังเป็นสีขาวๆอยู่ ไปค้นๆบทความเก่าๆเรื่อง Barco แล้วเจอภาพเก่าเข้า บางครั้ง การเขีัยนบทความอะไรทิ้งไว้ในอดีต มันก็มีประโยชน์นะครับ ได้เห็นภาพเก่าๆที่ผมลืมไปแล้วว่า ได้ถ่ายเก็บเอาไว้