90″ Stewart Motorized Screen จอดีๆ มีผลต่อภาพที่ได้อย่างยิ่ง ลงทุน projector แล้ว อย่าขี้เหนียวเรื่องจอ นะครับ จอที่ผมเลือกใช้ ผมเลือกแบบ Motor ที่สามารถม้วนจอขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนได้ เพราะห้องนี้ใช้ฟังเพลงแบบ 2 ch. ด้วย ซึ่งจอจะส่งผลเสียต่อเสียงทีไ่ด้ยิน ผมจึงจำเป็นต้องใช้แบบ Motor แต่หากว่า ห้องไหนเป็นห้อง Home...